a

Codi deontològic

Des de l’any 2000 no és obligatori estar col·legiat/da per poder exercir com a agent immobiliari/a. Tanmateix, des d’API apostem perquè qualsevol professional que desitgi dedicar-se a aquesta digna professió ha de complir amb uns compromisos, sens dubte.

D’aquí neix el nostre codi ètic.

A cada comunitat autònoma espanyola els professionals han de respectar i complir diferents exigències. A més d’aquestes obligacions, el nostre codi ètic estableix uns valors i uns principis pels quals els nostres agents s’han de regir. Aquests principis deriven en un codi de conducta, amb règim sancionador, a què tots els/les nostres agents se sotmeten de forma voluntària.

La raó de ser de la professió d’API és aconseguir que qualsevol ciutadà tingui la possibilitat d’accedir a la compravenda o al lloguer de qualsevol immoble amb les garanties ètiques i legals suficients que això suposa.

En definitiva, la professió d’API garanteix la formació necessària per conèixer tots els drets i les obligacions derivats d’una transacció immobiliària.

Per tal que aquest objectiu es compleixi, és imprescindible que tot professional prengui consciència de la responsabilitat que tresoreja. Sense ètica, sense uns principis i uns valors rigorosos, sense un alt nivell de compromís i d’actualització persistent dels coneixements, res d’això seria possible.

N’estem ben segurs.

Per això, una de les nostres principals preocupacions és acompanyar els nostres agents immobiliaris perquè arribin a alts estàndards professionals.

I tots aquells agents que formen part del nostre col·lectiu es comprometen a desenvolupar la seva activitat d’acord amb uns principis sòlids que són, precisament, aquells que converteixen un/a API en el professional immobiliari/a de referència del mercat.

caCatalà