a

Missió i funcions

La nostra missió

Aconseguir que qualsevol ciutadà accedeixi a l’habitatge amb la major garantia i tranquil·litat. Poder contribuir a la millora de les condicions del mercat immobiliari és una prioritat.

Oferir als nostres agents serveis que facilitin la seva labor diària i augmentin les seves oportunitats de negoci.

Treballem per a

  • Vetllar pels interessos professionals i pel prestigi de la professió.
  • Assegurar que tots els nostres col·legiats se subjectin en la seva activitat professional al codi deontològic i adoptin una bona conducta en la seva actuació.
  • Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, deontologia i bones pràctiques, i que es respectin els drets i interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.
  • Impulsar normatives que protegeixin el consumidor i facilitin l’accés universal a l’habitatge.
  • Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així estigui previst legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.
  • Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió o a la institució col·legial.
  • Intervenir en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legiats/des entre si i entre aquests/es i els seus clients.

Les nostres funcions

Tal com marca l’article 2 dels nostres Estatuts, els fins d’aquesta Associació són representar i defensar els interessos, d’acord amb la legislació vigent de les persones físiques o jurídiques que de forma habitual i retribuïda en el territori de Catalunya es dediquen en general a la prestació de serveis immobiliaris i de gestió patrimonial en relació a immobles en propietat horitzontal i/o vertical, en especial a l’activitat d’agent immobiliari prestant serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries en relació amb operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i els seus corresponents drets, inclosa la constitució d’aquests, a través de les següents activitats:

1
Crear i fomentar serveis comuns per facilitar el desenvolupament de les tasques professionals dels seus membres.
2
Establir col·laboracions, convenis i qualsevol altre mecanisme que es consideri adient amb altres entitats, institucions i corporacions, administracions públiques o privades, estatals o autonòmiques per donar compliment a les finalitats associatives.
3
Oferir formació per a la prestació de serveis relacionats amb el mercat immobiliari, ja sigui de forma directa o a través de col·laboracions, convenis o qualsevol mecanisme que es consideri adient amb altres entitats, institucions i corporacions, administracions públiques o privades, estatals o autonòmiques.
4
Fomentar la realització d’estudis de mercat, treballs d’investigació tècnics i/o jurídics i divulgar-ne els seus resultats per qualsevol mitjà de comunicació ja sigui de forma directa o través de col·laboracions, convenis o qualsevol mecanisme que es consideri adient amb altres entitats, institucions i corporacions, administracions públiques o privades, estatals o autonòmiques.
5
Promocionar activitats relacionades amb la prestació de serveis en matèria immobiliària entre els seus associats i associades, bé de forma directa o través de col·laboracions, convenis o qualsevol mecanisme que es consideri adient amb altres entitats, institucions i corporacions, administracions públiques o privades, estatals o autonòmiques.
caCatalà